دوگانه سوز (32)

سه گانه سوز (13)

گاز سوز (52)

مازوت سوز (14)

مشعل گازوئیل سوز (39)

مشعل دستگاهی است که با ترکیب مقدار معینی هوا با سوخت در یک فضای ایمن انرژی سوخت را به انرژی گرمایی تبدیل می‌کند. در اثر این احتراق مقداری گاز نیز تولید می‌شود. انرژی تولید شده توسط دو روش جابه‌جایی و تابش به محیط اطراف انتقال داده می‌شود. وظیفه اصلی مشعل گرمایش است. از بزرگترین استفاده‌های مشعل در گرمایش برای اختراق بویلرها است. همچنین در انواع دیگ‌ها، مشعل‌هایی با ظرفیت کاری متفاوت به کار می‌روند.